Решение за еко оценка на Турботракс България

“Турботракс България” ООД обявява за обществен достъп получено РЕШЕНИЕ №БС-100-ЕО/2022 г. на Директора на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план: “Изменение на ПИП-ПРЗ за УПИ III – 21, масив 19, м. “Ониклиника”, гр. Бургас, община Бургас”, с възложител: “Турботракс България” ООД РЕШЕНИЕТО e публикувано на 31.08.2022 г. и е…